Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Araştırma ve Geliştirme

Ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki rekabet gücüne ve kalkınmasına en yüksek düzeyde fayda sağlayarak Devletimizin ortaya koyduğu amaçlar ve hedeflerin gerçekleşmesine katkı yapmak amacıyla misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, evrensel değerler, etik ilkeler, düşünce özgürlüğü, küresel rekabet ile ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu eğitim, hukuk, ilahiyat, iletişim, iktisat gibi sosyal bilimler, spor, sanat, sağlık, teknoloji ve fen bilimleri alanlarında yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilgi ve değer üretmeyi;
Gerek tek bir disipline özgü gerekse disiplinlerarası nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yaparak, evrensel bilime katkı sağlayan ve toplumun refahını artıran temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmayı ve özendirmeyi;
Sürekli gelişen bilim ve teknoloji doğrultusunda uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmayı desteklemek amacıyla, araştırma altyapısı ve insan kaynağını nitelikli araştırmacı sayısı, destek personeli ve teknisyen sayısı, yüksek lisans ve doktora öğrencisi sayısı bağlamında desteklemeyi;
Üniversitedeki bilim alanları ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası paydaşlar (kamu, sanayi, endüstri, özel sektör, vs.) ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası ortak projeler ve doktora programları yürütmeyi ve elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürerek girişimcilik ve yenilikçiliği sürdürülebilir kılmayı;
Fikri Sınai Haklar, patent ve lisanslama konusundaki farkındalığı artırarak ürüne dönen araştırmalara (patent, faydalı model, tescil, endüstriyel tasarım, vs.) öncelik vermeyi;
Üniversite bünyesinde girişimcilik ve Ar-Ge kültürü ve iklimi ile yenilikçi faaliyetleri yaymak ve bilimsel çalışmaları özendirmek için ilgili paydaşlarla işbirliği ve etkileşim çerçevesinde, farkındalık ve bilgi paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirmeyi;
Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar yapmayı ve yayınlamayı destekleyerek Uluslararası bilimsel ortamlarda Üniversite çıkışlı bilimsel yayınların ve atıfların sayısının arttırılması için mevcut insan kaynağının (öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler) araştırma yetkinliklerini ve niteliklerini uygun araştırma altyapıları, merkezleri ve kaynakları ile geliştirmeyi, bu insan kaynağının devamlılığını sağlamayı ve bilimsel başarılarını desteklemeyi;
Her düzeydeki eğitim ve öğretim programlarında gerek öğretim elemanları gerekse öğrenciler için araştırmayı eğitimin temel bileşeni haline getirerek bilimsel zenginliği artırmayı;
Ar-Ge çalışmalarının kurumsal düzeyde bütünleşik olarak yönetilmesi ile kaynak ve altyapının kurumsal hedefler doğrultusunda kullanımını güvence altına almayı;
Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al (PUKÖ) yaklaşımını benimseyen bir kalite güvence sistemi anlayışıyla stratejik planda belirtilen amaçlar ve hedeflere bağlı olarak araştırma süreci, çıktılarını ve kazanımları ile araştırma kaynakları ve altyapısını düzenli performans ölçümleriyle “izlemeyi ve sürekli geliştirmeyi,
Araştırma ve Geliştirme Politikası, olarak benimser.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
BİLGİLER
 RAPORLAR
 DÖKÜMANLAR
Menüyü Kapat