Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri (Yaz)

 STAJ YÖNERGESİ VE AÇIKLAMALAR

Sevgili öğrenciler staj sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikli olarak Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi ve Trabzon Üniversitesi Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi indirerek dikkatlice okuyunuz.
Yaz stajı yapacak olan öğrencilerimiz staj başvurusunu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler. Öğrencilerimiz Ulusal Staj Programına e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 18 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ulusal Staj Programına başvuru yapacak olan öğrencilerimizin genel ortalamaları en az 2.00 olması gerekmektedir.
Ulusal Staj Programına başvuramayan öğrencilerimiz Birinci yaz stajını gerçekleştirebilmeleri için Trabzon Üniversitesi Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesinin 14. Maddesine gereğince birinci yarıyıl ortalamasının 1.00 olması gerekmektedir. İkinci yaz stajını gerçekleştirebilmeleri için Trabzon Üniversitesi Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesinin 14. Maddesine gereğince ilk 3 yarıyıl ortalamasının 1,80 olması gerekmektedir.

Yüksekokulumuz Tarafından Önerilen Staj Tarihleri

  • Başlangıç 3 Temmuz/ Bitiş 28 Temmuz 2023
  • Başlangıç 31 Temmuz/ Bitiş 25 Ağustos 2023
  • ( 40 iş günü ): Başlangıç 12 Haziran/ Bitiş 11 Ağustos 2023 

-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı eski müfredata öğrenim gören öğrencileri 1. Yaz Dönemi için 20 iş günü 2. Yaz Dönemi için 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapmaktadır. 2. Sınıf mezun olabilecek öğrencilerimiz 40 iş günü staj yapması gerekmektedir.

-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi Programi öğrencileri ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı yeni müfredatta öğrenim gören öğrencileri  40 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj muafiyetleri Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesinin 15. Maddesine göre ve Trabzon Üniversitesi Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesinin 20. Maddesine göre yapılmaktadır.

STAJ BAŞVUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1- Staj Başvuru ve Kabul Formu (2 Nüsha)
2- Sağlık Provizyon Belgesi (2 Nüsha) (e-devlet üzerinden alınacaktır-arama linkine provizyon yazılacak)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğin Ön ve Arka Yüzü, Kağıdın Tek Yüzüne Çekilmelidir)
4- İş Yeri Staj Sözleşmesi (3 Nüsha) (ilgili alanların tamamı öğrenci tarafından doldurulacaktır ve müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır)
5- Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınacaktır)
6- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (2 Nüsha)
7- İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 

STAJ DEFTERLERİ

Aşağıdan kendinize uygun olan staj defterini indiriniz.

Not: Staj defteri ve ilgili belgeler Şalpazarı MYO öğrenci işlerine imza karşılığı teslim  edilmelidir. 

STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

Ön Lisans Zorunlu Staj Yönergesi’nin 15. Maddesi gereği aşağıdaki koşulları taşıyanlar muafiyet talebinde bulunabilirler.
Staj Muafiyet ve İntibak
Madde 15- 
(1) Öğrenciler öğrenim gördükleri alanla ilgili daha önce kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda Ek 1’deki Tablo 1’de belirtilen iş günü kadar sigortalı olarak çalışmışlarsa, belgelendirmek kaydıyla bölüm ve/veya program staj komisyonu önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla staj çalışmasından muaf sayılabilirler.
(2) Öğrenciler öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında yeterli süre staj yapmış ve başarılı olmuşlarsa; MYO tarafından belirlenen staj yapılabilecek işyerleri kriterlerine uygunluğu, süresi, içeriği ve sonucunun belgelendirilmesi koşuluyla stajları bölüm ve/veya program staj komisyonu önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla kabul edilebilir ve staj çalışmasından muaf sayılabilirler.
(3) Meslek liselerinde öğrenim görmüş olan öğrencilerin lise öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları muafiyet için kabul edilmez.
(4) Üniversite ile geçici olarak kısa veya uzun süreli ilişiği kesilmiş öğrenciler (kayıt dondurma, uzaklaştırma cezası alma, sağlık raporu alma, vb.,), bu zaman zarfında staj yapamazlar.

Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesinin 15. Maddesine gereği aşağıdaki koşulları taşıyanlar muafiyet talebinde bulunabilirler.
Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması
 MADDE 20 
– (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek, önceki öğrenmelerin ne oranda tanınacağına ve işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasının ne kadarlık bir süresine karşılık geleceğine karar verir. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu Yönergenin ve Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesinin ilgili hükümleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür
Muafiyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Staj Muafiyet Talep Formu (Kamuda Çalışanlar İçin)
Staj Muafiyet Talep Formu (Özel Sektörde Çalışanlar İçin)
     SGK Hizmet Döküm Belgesi
     Görev Belgesi
Not: Belgeler tamamlanarak Şalpazarı Meslek Yüksekokuluna teslim edilmelidir. 

 STAJ KOMİSYON DEĞERLENDİRME FORMU

Staj Komisyonu Tarafından Mülakat Esnasında Doldurulması Gereken Form (Bölüm Staj Komisyon Tutanağı)
 

STAJ KOMİSYONLARI VE ÜYELER

 Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkan ve Üyeleri

Öğr. Gör. İsmail Turgut PALA. ........................(Başkan)
Öğr. Gör. Bereket Bülent AYKER.....................(Üye)
Öğr. Gör. Aynur KAYA .................................... (Üye)
 

 STAJ EVRAKLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  • Birinci staj dönemi sonunda (ikinci yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyasını (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini üçüncü yarıyılın başında derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine imza karşılığı kayıtlı olarak teslim etmek zorundadırlar. Kayıt için, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ilgili birimlerinde bir staj kayıt defteri oluştururlar ve her teslim alınan staj dosyası için tarih ve sayı numarası verilir.  
  • İkinci staj dönemi sonunda (dördüncü yarıyılı takip eden yaz dönemi stajı) öğrenciler, staj dosyası (kapalı zarfta) ve usulüne uygun doldurulmuş ve gerekli onayları yapılmış staj defterini en geç 15 iş günü içerisinde meslek yüksekokullarının staj başvurusu yaptıkları ilgili birimine şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadırlar. Bu şekilde gelen staj evrakları (Staj dosyası ve staj defteri) Meslek Yüksekokulu ilgili birimi tarafından kayıt altına alınır.
  • Staj evraklarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini (kaza, hastalık, birinci derece yakının vefatı, resmi görevlendirmeler vb.,) belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Staj Kuruluna başvururlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Verilen ek süre içerisinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Süresi içerisinde staj evraklarını teslim etmeyen öğrenci, stajını yapmamış sayılır.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Stajın Değerlendirilmesi
Madde 19 - (1)
 Her iki staj döneminde değerlendirme farklı şekilde yapılır. İki staj döneminde de stajın değerlendirilmesinde ilk aşama öğrencilerin staj evraklarının incelenmesidir. Birinci staj döneminin değerlendirmesinde staj evraklarının incelenmesine ek olarak ayrıca Program Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından yazılı veya sözlü sınav yapılır.
(2) Öğrencilerin staj dosyası, Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Komisyon mevcut staj dosyasını, devam çizelgesini, işyerinden gelen değerlendirme raporunu, varsa ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak inceler ve stajın öncelikle bu yönergeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını, dosyanın belirlenen ilkelere uygun biçimde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder ve 100 üzerinden bir puan verir.
(3) Staj evraklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında evrakların herhangi bir yerinde intihal, tahribat veya kopyaya rastlanması durumunda ilgili öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır ve stajı geçersiz sayılır
(4) Birinci stajını (İkinci yarıyılın sonundaki yaz döneminde yapılan staj) yapan öğrencilerin staj değerlendirme sınavına girmeleri zorunludur. Birinci staj dönemi için takip eden Güz dönemi (üçüncü yarıyıl) içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde Program Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından sözlü veya yazılı sınav yapılır. Bu sınavlarda öğrencilere staj işyerlerinin özellikleri, stajda meslekleriyle ilgili deneyimleri, yaptıkları çalışmaları ve etkinlikler, çalışmalarıyla ilgili karşılaştıkları zorlukları ve kendi çözüm önerileri ile öğrendikleri yeni, bilgi ve beceriler hakkında sorular sözlü sorulur, gerekirse uygulama yaptırılabilir.
(5) Öğrencilerin birinci dönem stajlarının değerlendirilmesinde başarı notu, işyeri eğitici personelin verdiği puanın %40’ı; staj dosyasından alınan notun %20’si ve Bölüm/Program Staj Komisyonu değerlendirmesinin %40’ı alınarak hesaplanır. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Değerlendirme sonucu öğrencinin durumu “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak belirtilir ve aldıkları not (G) sistemde Mesleki Deneyim I dersine yazılır. Başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilir. Başarısız olan öğrencilerin stajları ise kabul edilmez ve takip eden eğitim öğretim yılında belirlenen dönemlerde farklı bir işyerinde stajın tekrarlanması yönünde karar verilir.
(6) Sınav sonuçları tutanak altına alınır, stajı kabul edilen ve edilmeyen öğrencilerin listesi hazırlanarak, bölümün ilgili staj birimine gönderilir.
(7) İkinci staj dönemi (dördüncü yarıyılın sonundaki yaz döneminde yapılan staj) için değerlendirme her yaz dönemi sonunda akademik takvime göre Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftasında ve gerekli görülen hallerde eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır. Bu aşamada yukarıda açıklandığı gibi öğrencilerin sadece staj evrakları incelenerek değerlendirme yapılır. Öğrencilerin ikinci dönem stajlarının değerlendirilmesinde başarı notu, işyeri eğitici personelin verdiği puanın %60’ı ve staj evraklarından alınan notun %40’ı alınarak hesaplanır. Yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaz. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. 7 Değerlendirme sonucu öğrencinin durumu “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak belirtilir ve aldıkları not (G) sistemde Mesleki Deneyim II dersine yazılır. Başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilir. Başarısız olan öğrencilerin stajları ise kabul edilmez ve takip eden eğitim öğretim yılında belirlenen dönemlerde farklı bir işyerinde stajın tekrarlanması yönünde karar verilir.
(8) Kabul edilmiş mazeretleri nedeniyle birinci 20 günlük stajlarını dördüncü yarıyılın sonunda yapan öğrencilerin sınavları ikinci 20 günlük staj dönemine başlamadan hemen önce veya ikinci 20 günlük staj dönemini bitirdikten sonra ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün akademik takvime göre kararlaştıracağı bir tarihte veya gerekli görülen hallerde eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır.
(9) Beşinci yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler şartları yerine getirmeleri koşuluyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince belirlenecek uygun tarihlerde yapılacak staj değerlendirme sınavlarına girebilirler.
(10) Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için özellikle ikinci staj dönemi değerlendirme işlemlerinin mutlaka yeni eğitim öğretim yılı veya dönemi başlamadan önce sonlandırılması ve öğrencilerin stajlarının kabul edilip edilmediğine karar verilmesi gerekmektedir. Stajlarını yapmayan öğrencilere mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.
(11) Staj evrakları ve sonuçları Bölüm Başkanlıklarınca düzenli olarak arşivlenir.
(12) Yasal öğrenim süresi içinde stajını yapmayan öğrencilerin ilgili mevzuat gereği kaydı silinir

 

NOTLAMA SİSTEMİ

MADDE 23 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.
(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
(4) (G) harf notu, Staj I ve Staj II derslerinden başarılı olan öğrenciler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.
(5) (K) harf notu, Staj I ve Staj II derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

Menüyü Kapat