Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Müdür Yardımcıları

  

T.C.
TRABZON  ÜNİVERSİTESİ
ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI FORMU
Birim Adı : Şalpazarı Meslek Yüksekokulu
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Personel : Öğr. Gör. Lokman ODABAŞ (Müdür Yardımcısı- Eğitim-Öğretim işlerinden sorumlu)

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
Ayrıca, eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.
Görevleri:
 1. Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 3. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 4. Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 5. Akademik takvimin belirlenmesini sağlamak.
 6. Yüksekokul öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmalar yapmak.
 7. Öğrenci ders kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak.
 8. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini düzenlemek ve işleyişini denetlemek.
 9. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci yatay geçiş işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 10. Öğrenci otomasyon sisteminin yapılmasını ve düzenli olarak çalışmasını sağlamak.
 11. Sınav tarih, saat ve yerlerini belirlenmesini, gözetmenlerin tayin edilmesini ve sınavların düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
 12. Mazeret sınav isteklerini değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 13. Öğrenci disiplin olayları ile ilgili işlemleri yönetmenliklere uygun olarak yapmak.
 14. Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini değerlendirir ve ilgili birimler tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 15. Öğrencilerin kayıt dondurma isteklerini değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 16. Öğrencilerin ders muafiyetlerini değerlendirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 17. Değişik nedenlerle ortaya çıkan öğrenci ders intibakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 18. Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirir ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 19. Yüksekokul bünyesinde ders dağılımlarının dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 20. Haftalık ders programlarının yapılması ile ilgili görevli elemanlarla eş güdüm içerisinde çalışarak programların düzenli bir şekilde hazırlanmasını, otomasyon sistemine işlenmesini ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasının sağlamak.
 21. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
 22. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.
 23. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 24. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
 25. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.
 26. Bölüm koordinatörlerinin çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
 27. Yüksekokul temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
 28. Ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
 29. Öğrencilere yönelik istatistiki veriler oluşturmak ve değerlendirmek.
 30. ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, Bölümlerle koordinasyonu sağlamak.
 31. Yaz okulu yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak.
 32. Üst yönetici tarafından verilen diğer işleri yapar.
 • Müdür yardımcısı, görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
BİLGİ KAYNAKLARI
 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 2. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 3. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 5. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 6. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 7. Katkı Kredisi Yönetmeliği
 8. Öğrenim Kredisi Yönetmeliği
 9. Burs Kredi Yönetmeliği
 10. Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 11. Tarbzon  Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
 12. Trabzon Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
 13. Trabzon Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Yönergesi
 14. Haklı ve Geçerli Mazeretler

 

T.C.
TRABZON  ÜNİVERSİTESİ
ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI FORMU
Birim Adı : Şalpazarı Meslek Yüksekokulu
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Personel : Öğr. Gör. İsmail Turgut PALA (Müdür Yardımcısı-İdari Mali işlerinden sorumlu)

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
Ayrıca, eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olurlar.
Görevleri:
 1. Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.
 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 3. Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 4. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
 5. Yüksekokul politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 6. Ek dersler formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
 7. Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak.
 8. Yüksekokulun, personel (özlük hakları, akademik personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma vb.) işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek, ilgili komisyonları oluşturmak.
 9. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 10. Yıllık İdari Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
 11. Yüksekokulun stratejik planını hazırlamak.
 12. Yüksekokul iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasını, denetimini ve ilgili birimlere sunulmasını sağlamak
 13. Satınalma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak.
 14. Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 15. Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, iş dünyası, sanayii ve toplumla ilişkileri düzenlemek.
 16. Gelişim planı çerçevesinde insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak.
 17. Teknik, teknolojik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve iyileştirilmesini sağlamak.
 18. Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak.
 19. Sivil savunma hizmetlerinin ve güvenlik hizmetlerinin takibini yapmak, mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 20. ÖSYM ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili sınavların koordinasyonunu sağlamak.
 21. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 22. Yüksekokula alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak.
 23. Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
 24. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi, ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
 25. Laboratuarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 26. Dersliklere ait ders araç-gereç ihtiyaçların belirlenmesi ve teminini sağlamak.
 27. Teknik hizmetleri denetlemek.
 28. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
 29. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak.
 30. Yüksekokulda açılacak (Trabzon Üniversitesi dışından ve özel amaçlı) kitap sergileri, standlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.
 31. Binalar ve çevre düzeni ile ilgili birimlerin ve işlerin denetimini yapmak.
 32. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarını kontrol etmek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 33. Yüksekokulda iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 34. Üst yönetici tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 Müdür   yardımcısı, görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
 
BİLGİ KAYNAKLARI
 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 3. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 6. 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 7. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 8. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 10. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 11. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 12. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 13. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 14. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 15. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 16. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
 17. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
 18. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 19. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 20. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 21. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 22. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 23. Yükseköğretim   Kurumlarında   Akademik   Kurulların   Oluşturulması   ve   Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 24. Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
 
Menüyü Kapat